درباره ما

شرکت پولاد راک سازه

معرفی و تاریخچه شرکت پولاد راک سازه

شرکت پولاد راک سازه پس از تجربیات موفق موسسین آن در شرکت های صنعتی، ساختمانی و مدیریت پروژه و با احساس نیاز به شرکتی دربرگیرنده متخصصین گوناگون، جهت هموار کردن موانع موجود در ساختار پروژه ای کشور در سال 1387 شروع به کار نمود.

برای درک ماهیت اصلی شرکت پولاد راک سازه و علت اصلی تاسیس آن باید بدانیم که پروژه های صنعتی که تا قبل از دهه های اخیر بروش سنتی وتوسط سازمان های اجرایی مستقل شامل کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار اجرا می شدند، در سالهای اخیر توسط سازمان های یکپارچه پیمانکار عمومی و یا شرکت های پروژه  و در چارچوب قراردادهای E.P.C. و مشتقات آن و یا قراردادهای کلید در دست (Turn key) و مشتقات آن به مرحله اجرا در می آیند.

دراین ساختار نوین اجرای پروژه، شرکت پولاد راک سازه، بعنوان یکی از معتبرترین و فعالترین شرکت های پیمانکاری و پروژه کشور، توانسته است با موفقیت چشم گیری در فرایندهای:

 • اجرای کلیه عملیات مرتبط با ساختمان و ابنیه
 • اجرای کلیه عملیات مرتبط با تاسیسات و تجهیزات
 • اجرای کلیه عملیات مرتبط با خطوط لوله انتقال آب
 • اجرای کلیه عملیات مرتبط با خطوط لوله انتقال نفت و گاز
 • مطالعات امکان سنجی و گزینه یابی
 • طراحی و مهندسی
 • ساخت و توسعه
 • نصب، راه اندازی و بهره برداری
 • نگهداری فنی و صنعتی

در پروژه های بالا دستی و پایین دستی کشور ایفای نقش نماید.

آنچه در فعالیت ما حایز اهمیت است، انجام قراردادها با کیفیت مثال زدنی با استفاده از نیروی انسانی ماهر و متخصص با توجه به گستردگی دامنه فعالیت های ما در پروژه های گوناگون کشور اعم از امکان سنجی، طراحی، ساخت، نصب، اجرا و نگهداری پروژه های تخصصی:

 • سازه
 • ساختمان و ابنیه
 • کارخانه جات صنعتی
 • نفت و پتروشیمی
 • خطوط لوله
 • آبرسانی

میباشد. توان فنی مجموعه پولاد راک سازه همراه با تیم متخصص و مجرب این شرکت، تضمین کننده موفقیت، کیفیت و سرعت و پایندی به زمان بندی پیش بینی شده خواهد بود.

شرکت پولاد راک سازه پولادراک سازه polad rak saze poulad rock sazeh

ماموریت و چشم انداز شرکت پولاد راک سازه

ما ایمان داریم، با فراهم سازی نتایج خارق العاده برای مشتریان، ایجاد مشاغل رضایت بخش برای افراد و کسب بازدهی منصفانه از ارزشی که ارائه می کنیم، میتوانیم یکی از برترین سازمان های فنی و مهندسی، ساخت و ساز، طراحی و اجرای صنعتی، زیرساختی و مدیریت پروژه در کشور باشیم.

شرکت پولاد راک سازه پولادراک سازه polad rak saze poulad rock sazeh

ارزشهای سازمانی شرکت پولاد راک سازه

ما با تعریف ارزشهای سازمانی که همواره به آن متعهد خواهیم بود، تلاش در تعریف نقشه راهی دقیق، برای حضور بلندمدت خود در این عرصه داریم.

وقت شناسی

ما به فرهنگ اولویت با مشتری متعهد بوده و همیشه سعی در انجام کار و تحویل با کیفیت پروژه ها مطابق برنامه زمانبندی هستیم.

برابری

همه سزاوار فرصت های برابر هستند. ما معتقدیم که همه باید دیده شوند، شنیده شوند و برای موفقیت توانمند شوند. شنیدن دیدگاه های مختلف به نوآوری دامن می زند، ارتباطات بین افراد را عمیق تر می کند و ما را به یک شرکت بهتر تبدیل می کند

اﺧﻼق حرفه ای

ﻣﺎ در رﻋﺎﯾﺖ اصول ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧود مبتنی ﺑﺮ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای و انسانی و ﺻﺪاﻗﺖ و اﻧﺼﺎف در ﮐﺎر، ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﯾﻢ.

ایمنی و ﺳﻼﻣﺖ

ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻤﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ بطور ﺧﺎص و ﺟﺎﻣﻌﻪ بطور کلی ، از آﺳﯿﺐ
متعهد ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر سالمی را ﻓﺮاﻫﻢ میکنیم.

ﻣﻨﺎﺑﻊ انسانی

ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ایجاد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺗوﺳﻌﻪ ﻓﺮدی ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ، و ﻣﺸﺎﻏﻞ و آﻣوزﺷﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای، ﻣوﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای رﺷﺪ ﻧﯿﺮوی انسانی ﺷﺮﮐﺖ ﺧود ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻣﺎ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ کیفیت ﻋﻤﻠﮑﺮد خود متعهدیم و خوب ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎ اصول کیفی ﺑﻮده اﺳﺖ.

احترام به ارزش های انسانی

ما احترام عمیقی برای انسان ها در داخل و خارج شرکت خود، مشتریان، همکاران و برای جوامعی که در آن کار می کنیم قائلیم.

احترام به تنوع

ما می دانیم که برای موفقیت شرکت ما نیاز به افرادی با ایده ها، نقاط قوت، علایق و زمینه های فرهنگی متفاوت است. ما مشوق بهره گیری از اشخاص و عقاید گوناگون هستیم.

بهبود مستمر

ما سعی میکنیم تا بهترین باشیم، روی راه حل ها تمرکز می کنیم و هر روز با الهام از استعدادها، اشتیاق و سخت کوشی خود یک تغییر مثبت ایجاد میکنیم.

رواﺑﻂ پایدار

ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺷﺮﮐﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران فرعی، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺧود رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ و بلندمدت اﯾﺠﺎد می ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻤﺎد، اﺣﺘﺮام و ﻫﻤﮑﺎری متقابل ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

نوآوری

ﻣﺎ از تکنولوژی و پیشرفت های حرفه ای در ﺳﻄﺢ جهانی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪﻫﺎ را اﻋﻤﺎل میکنیم. ﻣﺎ خوب گوش میدهیم، ﯾﺎد میگیریم و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ را جستجو میکنیم.

مسئوليت پذیری

ما مسئولیت کامل تصمیمات، اقدامات و نتایج کارهای خود را می پذیریم.

شرکت پولاد راک سازه پولادراک سازه polad rak saze poulad rock sazeh

مسولیت اجتماعی شرکت پولاد راک سازه

ما به مسولیت های اجتماعی خود در قبال جامعه، بخصوص جوامعی که در آن کار میکنیم، بخوبی واقف بوده و اصول محکمی برای بهبود تاثیر مفید خود در جامعه ترسیم کرده ایم.

ﭘﺎﯾﺪاری زﯾﺴﺖ محیطی

ما در تلاش هستیم تا تأثیر منفی خود را بر محیط زیست به حداقل برسانیم و گامی در جهت حفظ و بهبود شرایط زیست محیطی برداریم.

کمک و احترام به جوامع محلی

ﻣﺎ متعهد به بهبود ﮐﯿﻔﯿﺖ جوامعی هستیم ﮐﻪ در آن ﮐﺎر و زندگی میکنیم و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی محلی ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﻣﺮدم محلی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در این زمینه نقش خویش را ایفا میکنیم.

آموزش همگانی

ما با جذب نیروهای کارآموز به توانمندسازی و انتقال تجربه و آموزش تخصص به جوانان متعهدیم.

با پولاد راک سازه گامی بلند بسوی موفقیت های بزرگ

مشتریان ما

ارتباط با کارشناسان

در صورت هرگونه سوال، استعلام یا نیاز به مشاوره کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند.

لطفا فرم زیر را پر کنید. کارشناسان ما بسرعت با شما تماس خواهند گرفت.

موضوع مشاوره درخواستی (حداکثر دو مورد) *
روش مشاوره *
روش تماس انتخابی جهت هماهنگی با کارشناسان *